Všeobecné obchodní podmínky a cookies

 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace SmartWiFi se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

1.1            V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1        Provozovatel“ je Společnost Smart One Services s.r.o., IČO: 03550982, DIČ: CZ03550982 se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze spisovná značka C 233274.

1.1.2       Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem SmartWiFi, mezi jejíž hlavní funkcionality patří vytvoření Captive Portálu na WiFi s podporou marketingu a která je dostupná z internetové adresy www.smartwifi.cz.

1.1.3       VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.1.4       Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.5       Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.6       Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci. Uživatel zodpovídá za správnost všech údajů, které vyplnil v objednávkovém formuláři.

1.1.7       ,,Server“ – SmartWiFi router.

1.1.8       ,,VIP Uživatel“ – je uživatel, který má tištěnou smlouvu podepsanou oběma stranami o užívání služby (aplikace) SmartWiFi, daná smlouva je nadřazena těmto obchodním podmínkám a upravuje je. Tyto všeobecné obchodní podmínky nemají vliv na danou smlouvu mimo specifikací či bodů, které nejsou ve smlouvě definovány.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1         Zobrazení tlačítka s názvem „Odeslat“ v objednávkovém formuláři Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2         Kliknutí Uživatele na tlačítko „Odeslat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

2.3         Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami.“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

2.4         Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Instalace Aplikace

3.1          Instalace Aplikace započne nejdříve po uhrazení faktury přijaté Uživatelem, nebo zaplacením služby přes platební bránu na základě odeslání objednávkového formuláře na stránkách www.smartwifi.cz.

3.2         Předání a zprovoznění Aplikace se uskuteční v provozovně Uživatele uvedené v objednávkovém formuláři na stránce www.smartwifi.cz

3.3         O předání Aplikace a převzetí Serveru bude Smluvními stranami sepsán a podepsán instalační protokol.

3.4         Instalaci a zprovoznění Aplikace dle této smlouvy včetně technické podpory provádí společnost Smart One s.r.o., IČ: 01878565, sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

3.5          Server (WiFi router) potřebný k provozu Aplikace má Uživatel v pronájmu. Server je majetkem Provozovatele.

3.6         Uživatel se zavazuje poskytnout součinnost Provozovateli při instalaci a konfiguraci Aplikace.

4.6         Cena instalace je 0,- Kč. Cestovné po Praze k Uživateli je 0,- Kč. Cestovné mimo Prahu je zpoplatněno částkou 15 Kč/km a je počítáno od středu Prahy.

4.7         Nebude-li možné (technicky či vinou Uživatele) instalaci u Uživatele provést, bude tato smlouva automaticky stornována včetně opakované platby. První platba (1,- Kč) se nevrací.

4. Užívání Aplikace, provoz a platby

4.1          Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace.

4.2          Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v objednávkovém formuláři pro objednání Aplikace.

4.3          Cena Aplikace je uvedena na stránkách www.smartwifi.cz v objednávkovém formuláři a jedná se o měsíční cenu bez DPH.

4.4          Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

4.5          Provozovatel má právo vymáhat po Uživateli nezaplacené faktury s tím, že k dlužné částce může Provozovatel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení po splatnosti.

4.6          Provozovatel má právo pozastavit veškerou činnost z této smlouvy v případě, že Uživatel je 14 dní po splatnosti s fakturami vystavenými na základě této Smlouvy. Pozastavením činnosti Provozovatele nezaniká nárok fakturování odměny z odstavce 4.2 a na vymáhání vzniklých pohledávek vůči Uživateli.

4.7           Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

4.8           Veškerá finanční plnění se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

4.9           Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

4.10         Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

4.11          Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4.12         Provozovatel má právo upravovat Aplikaci tak, aby zajistil její bezproblémovou funkčnost dle aktuálních podmínek na trhu.

4.13         Zvolí-li uživatel platbu pomocí platební karty, pak bude uživateli částka za SmartWiFi strhávána jednou měsíčně z karty. Doklad o zaplacení poté bude zaslán elektronicky na email Uživatele. Další informace poté viz. obchodní podmínky platby kartou: www.smartwifi.cz/platby/

4.14         Cena instalace je 0,- Kč. Cestovné po Praze k Uživateli je 0,- Kč. Cestovné mimo Prahu je zpoplatněno částkou 15 Kč/km a je počítáno od středu Prahy.

4.15         Po zaplacení první platby je instalace provedena do 14 dní dle vytížení technického oddělení a domluvení se s Uživatelem. O toto období je prodloužen první měsíc příští pravidelné platby.

4.16         Server má Uživatel v pronájmu za 1 Kč. Cena Serveru je pro ,,Malý podnik,, 2 000,- Kč bez DPH, cena Serveru je pro ,,Hotel,, 10 000,- Kč bez DPH. Cena je odlišná, jelikož se využívá rozdílné zařízení.

       blank    blank   blank   blank    blank

5. Databáze

5.1            Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

5.2            Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

5.3            Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

6. Odpovědnost za škodu

6.1             Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

6.2             Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

7. Ochrana osobních údajů

7.1              Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2              Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: www.smartwifi.cz/gdpr/

8. Výpověď a pozastavení Aplikace

8.1              Uživatel má právo odstoupit od této smlouvy vždy nejpozději 3 dny před příští opakovanou platbou. 

8.2.            Smlouva bude automaticky ukončena/pozastavena při neuhrazení faktury, která je po splatnosti více než 14 dní.

8.3             Uživatel nemá právo na vrácení zaplacené odměny z odstavce č. 4 .2.

8.4             Nefunkčnost Aplikace ze strany Uživatele nemá vliv na odměnu Provozovateli z odstavce č. 4.2. v plné nebo částečné výši.

8.5             Uživatel může smlouvu o poskytování Aplikace vypovědět pouze písemně dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele, případě elektronicky emailem zaslaným na obchod@smart1.cz .

9. Reklamace, poruchy a informace o záruce

9.1.               Reklamaci nebo poruchu je Uživatel povinen nahlásit na technickou podporu Poskytovatele a to na email helpdesk@smart1.cz, nebo tel. +420 270 003 222.

9.2                Maximální reakční doba od nahlášení poruchy nebo reklamace činí 16 pracovních hodin.

9.3                Standardní pracovní doba Poskytovatele je mezi od 8 do 17 hodin ve všední dny mimo svátků.

9.4                V případě reklamace Serveru Uživatel doručí na vlastní náklady reklamovaný kus do sídla Provozovatele a to buď osobně, nebo zásilkovou společností. V případě, že uživatel nezavinil nefunkčnost Serveru svým jednáním (např. fyzicky jej nezničil aj), bude Uživateli Server vyměněn za jiný kus.

9.6                O vyřízení reklamace bude Uživatel informován maximálně do 14 dní od nahlášení a to emailem.

9.7                Bude-li zjištěno, že Uživatel Server fyzicky zničil nebo s ním manipuloval, což vedlo k jeho zničení, bude Uživateli účtována pokuta 1 000,- Kč bez DPH + cena zařízení viz. bod 4.16.

10. Povinné informace pro spotřebitele

10.1              Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

10.2              Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

10.2.1           adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

10.2.2          telefonický kontakt Provozovatele je 270 003 220;

10.2.3          adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je ,,uw3w6db,, , Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1;

10.2.4          odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

10.2.5          Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

10.2.6          Uživateli nevznikají náklady na dodání;

10.2.7          k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a SmartWiFi server dodaný provozovatelem.

10.2.8         Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí instalace Aplikace.

10.2.9         ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

10.2.10       údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím adresy www.smartwifi.cz

10.2.11        opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden na www.smartwifi.cz

10.2.12       Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

10.2.13       Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

10.2.14       předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

10.2.15       Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

10.2.16       Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

11. Rozhodné právo

11.1          Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2          Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

12. Účinnost

12.1          Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2020

 

Souhlas se zpracováním souborů cookies

příloha č. 1

1. Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2. Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3. Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
Tento souhlas je udělen na dobu 12 měsíců.
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.

4. Účel souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.